Sdružení cestovního ruchu

Projekty

Operační program Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 (OPPS CZ-PL 2007 – 2013)

„Čarodějnickou cyklotrasou po polsko-českém pohraničí – etapa II“

(reg. číslo PL.3.22/2.2.00/12.03417)

Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky cestovního ruchu v oblasti česko-polského příhraničí a její propagace na obou stranách hranice. Komunikační a marketingová kampaň česko-polského příhraniční, zejména již vybudované čarodějnické cyklotrasy a expozic čarodějnických procesů v Šumperku, Nyse a Jeseníku prostřednictvím billboardů, PR článků v lifestylových časopisech a vydání čtyřjazyčného tematické brožury podpoří zvýšení informovanosti návštěvníků o možnostech trávení volného času v česko-polském příhraničí.

Více informací k vyhlášenému výběrovému řízení se dozvíte zde.

Krycí list nabídky
Specifikace předmětu plnění
Požadavky na věcnou část nabídky
Návrh smlouvy o dílo
Vzor čestného prohlášení ke kvalifikaci
Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace

Zrušení výběrového řízení

Regionální operační program Střední Morava (ROP SM)

„Koordinace a řízení IPRÚ Olomouc, Jesenicko a Šumpersko“,(reg. číslo CZ.1.12/4.2.00/08.00648)

„Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje cestovního ruchu v Jeseníkách“,(reg. číslo CZ.1.12/3.4.00/34.01750)
Cílem projektu je realizace efektivních marketingových aktivit na podporu turistického ruchu v Jeseníkách jako turistické destinaci, zlepšení atraktivnosti regionu z pohledu cestovního ruchu prostřednictvím marketingové podpory jeho infrastruktury a služeb cestovního ruchu a současně podpory informovanosti stávajících a potenciálních návštěvníků regionu. Tohoto cíle bude dosaženo realizací koordinovaných marketingových aktivit a především propagací regionu.

Více informací k vyhlášenému výběrovému řízení na statistické šetření zde.
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

„Další vzdělávání pracovníků v Jeseníkách: reflexe vzdělávacích potřeb pracovníků v cestovním ruchu“, (reg. číslo CZ.1.07/3.2.05/01.0011)

„Praxe a stáže se v klastru k cestování váže“, (reg. číslo CZ.1.07/2.4.00/17.0002)

„Další vzdělávání pracovníků v Jeseníkách: balíčky pro cestovní ruch“,(reg. číslo CZ.1.07/3.2.05/03.0034)

Další vzdělávání pracovníků v Jeseníkách : Rozvoj soft - skills a moderní trendy v cestovním ruchu, (reg. číslo CZ.1.07/3.2.05/04.0079)

Stručný obsah projektu:

Primárním cílem projektu je posílit další vzdělávání v oblasti cestovního ruchu (CR) v turistickém regionu Jeseníky, oblasti s vysokým potenciálem CR a poptávkou po kvalitně vzdělaných a vysoce motivovaných lidských zdrojích, které jsou zaměstnavateli a odborníky CR stále označovány na největší deficit CR v Jeseníkách. V rámci projektu dojde k vytvoření dvou výukových programů určených pro pracovníky středního a nižšího managementu podniků nabízejících služby CR v Jeseníkách. Hlavní metodou je aplikace nových teoretických znalostí moderních trendů v hotelnictví, gastronomii, PR a marketingu do praxe s důrazem na posílení soft - skills v oblasti péče o zákazníka, komunikačních a jednacích schopností, včetně motivace a práce v týmu. Kurzy budou vyučovány odborníky a kvalifikovanými lektory formou distančních výukových kurzů. Součástí výuky bude elektronická komponenta a samostudium.

Praxe pro život

(reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0031)

Doba realizace projektu: 1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Obsah projektu:

Hlavním cílem projektu je rozvoj počátečního vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví, turismu a souvisejících služeb, a to prostřednictvím využití stávající spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce a jejího kvalitativního rozšíření prostřednictvím zavádění inovativních metod spolupráce.

J-SCR je realizátorem projektu, v jehož rámci se uskuteční klíčové aktivity, které jsou hlavními nástroji pro dosažení cílů projektu. Primárním nástrojem bude pilotní ověření konceptu tzv. domácí mobility, spočívající ve výměnných studijních pobytech skupinek žáků se stejným oborovým zaměřením, díky čemuž dojde ke sdílení příkladů dobré praxe a také obohacení celkové výuky na partnerských školách. Dalším nástrojem bude větší zapojení úspěšných odborníků z praxe do praktického vyučování a pozitivní působení na žáky středních škol prostřednictvím mentoringu praktického vyučování. Tento poskytne zapojeným žákům unikátní možnost pro načerpání know-how od předních specialistů na danou problematiku a taktéž získají povědomí o nejnovějších trendech v oblasti a znalosti potřebné pro uplatnění na trhu práce. V neposlední řadě budou zainteresované obory rozvíjeny prostřednictvím realizace vlastních studentských minipodniků s přímým zapojením žáků těchto oborů. Tato aktivita bude směřovat k aktivní motivaci cílové skupiny k orientaci v podnikatelském prostředí a realizaci vlastních podnikatelských záměrů, a to vytvořením podmínek a prostoru pro využití získaných podnikatelských znalostí a dovedností. Důležitou myšlenkou projektu je tak i zvýšení konkurenceschopnosti žáků příslušných oborů a zejména jejich uplatnění v tržním prostředí.

Video

navstivtejeseniky.cz

Turistický portál Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu.

jesenikyfilmoffice.cz

Regionální filmová kancelář Jeseníky Film Office.

jesenikyconvention.cz

Naplánujte si svůj kongres v Jeseníkách.

ok-tourism.cz

Turistický portál Olomouckého kraje.